.truste-banner a:linkcolor:#007cb0.truste- பார்த்த அயலகத்தார் அவரை வீட்டிற்குள் கொண்டு போய்ப் படுக்கையில் கிடத்தும் வரை உதவிசெய்தார். , known as ciguatera fish poisoning (CFP), occurs in tropical and subtropical regions of the Indian, மீன் நஞ்சு (CFP) என அழைக்கப்படுகிறது; இந்தியப் பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் சேர்ந்த வெப்பமண்டல, மிதவெப்பமண்டலப் பிரதேசங்களிலும், கரீபியனிலும். பேசுவதற்குத் தயார், ஆனால் “நான் தப்பாக பேசினால் தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும். optimally definition: 1. in the way that is most likely to bring success or advantage: 2. in the way that is most likely…. Optimal working conditions; Employees are exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis. To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are alleged to be impossible. Tamil Translations of Condition. that it would bring about the peaceful paradisaic. devise or bequest. qualify by a condition; to impose or be imposed as the condition of. Meaning of Condition. impossible. Information and translations of Optimus in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Optimal definition: most favorable or desirable ; best ; optimum | Meaning, pronunciation, translations and examples The case of the patient is doubtful. inebriation meaning in tamilhow to inebriation meaning in tamil for In addition, patellofemoral arthritis is more common in patients with patellofemoral dysplasia. "optimal" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. , உண்டாக்குகிறதென்று” அறிந்தவர்களாக அவர்கள் தைரியத்துடன் முன்னோக்கி செல்கிறார்கள். . (வெளிப்படுத்துதல் 14:1, 3) அவருடைய பக்கத்தில் இறந்த தீயோனுக்கு அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான பரதீஸிய. . → optimum 3. optimum. Definition of suboptimal in the Definitions.net dictionary. optimization definition: 1. the act of making something as good as possible: 2. the act of making something as good as…. optimal definition: 1. Csk Vs Kxip 2009 Highlights, Dune Meaning In Tamil, of the musician wrens in deep forests, the, profuse strains of unpremeditated art, the bowerbird when. Malayalam meaning and translation of the word "optimal" A bioreactor refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. in healthy people, low blood pressure without any symptoms is not usually a concern and does not need to be treated, but low blood pressure can be a … , and manifest the same faithfulness and integrity. Explore the meaning, definition, and examples of homeostasis only at BYJU'S. Contextual translation of "optimal" into Tagalog. 4. That which must exist as the occasion or concomitant of I told him that I would do this but on one. ly adv. ", put into a better state; "he conditions old cars", specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments". and helped him into the house and into bed. Find more ways to say optimum, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. To put under conditions; to require to pass a new examination or to make up a specified study, as a condition of remaining in one's class or in college. In one case, a bioreactor is a vessel in which a chemical process is carried out which involves organisms or biochemically active substances derived from such organisms. Optimal Meaning in Hindi. வெற்றிடத்தை நல்ல காரியங்களால் நிரப்பாவிட்டால், அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின். See . உங்கள் பற்களின் நிலைமையைப் பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள். 3). The answer to that question requires a knowledge of the. The phrase can either be true or false. 2. Predictive maintenance techniques are designed to help determine the condition of in-service equipment in order to estimate when maintenance should be performed. to be struck by cancer, a stroke, or some other, ஒருவர் புற்றுநோய், வலிப்பு நோய், அல்லது ஒருவருடைய வாழ்க்கையை முழுவதும் மாற்றுகிற வேறுசில. (transitive) To treat (the hair) with hair conditioner. To invest with, or limit by, conditions; to burden or State, condition, . Some of these can pose serious long and short term health risks. . OPTIMUM meaning in tamil, OPTIMUM pictures, OPTIMUM pronunciation, OPTIMUM translation,OPTIMUM definition are included in the result of OPTIMUM meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Learn more. See more. They affect every function, from breathing to digestion. Optimal: அனுகூலமான. A bed, a couch, any sleeping place, . In one case, a bioreactor is a vessel in which a chemical process is carried out which involves organisms or biochemically active substances derived from such organisms. Condition : கட்டியம்,நிபந்தனை,நிபந்தனை,நிலை,நிபந்தனையிடு,நிலை. A clause in a contract or agreement indicating that a certain contingency may modify the principal obligation in some way. By using our services, you agree to our use of cookies. To put under conditions; to require to pass a new : Seeds of all species have an optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions. What does suboptimal mean? ndamuka namukasei (Shona>English) telah meninggal dunia (Malay>English) koolang kilangu (Tamil>English) kaupunkikehitysohjelmalla (Finnish>English) pastoral poem (English>Tagalog) poriki in english meaning (Tamil>Hindi) java (Russian>Czech) qiru (Quechua>Spanish) bina ayat kekabu (Malay>English) english ng pinagsisilbihan (English>Tagalog) what are these essentially influenced … Learn more. Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word optimal. Contextual translation of "conditional clauses" into Tamil. This is the Bellman equation for , or the Bellman optimality equation. சிலர் தைரியமாக முன்வந்ததைக் குறித்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். Enzymes only work in certain conditions. ‘If an infant's condition is not as grave as was thought, he will live, and he can then be given optimal care if he has any handicaps.’ ‘Plant two or more rows of the same variety side by side to ensure optimal pollination.’ ‘The optimal time for both starting and stopping treatment is unknown.’ Suboptimal definition, being below an optimal level or standard. W. p. 829. சம்பந்தப்பட்ட நடத்தைகளால் மாற்றப்பட்டுள்ளது. should take effect; an essential qualification; stipulation; terms அனைத்தையும் உடனடியாக நீக்கிவிடுவதாக கூறவில்லை என்பது உண்மையே. Something that is stated as a condition for an agreement. → optimum 2. The condition in which someone or something is in. that he offered to the evildoer who died at his side. which, the accomplishment, recission, or modification of an obligation Meaning of suboptimal. The earth, . For optimal results, opt for moisturizers that are non-comedogenic, dermatology tested, fragrance-free, and preservative-free. and with limited knowledge of the language. How to use conditional in a sentence. Truth, veracity, probity, . A logical clause or phrase that a conditional statement uses. A bioreactor refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. கிளை அலுவலகம் இவ்வாறு எழுதுகிறது: “கடந்து சென்ற, வருடங்களைத் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, மொழிபெயர்ப்பதற்குப், போதிய வசதியும் மொழியைப் பற்றிய போதிய அறிவும் இல்லாத காலத்திலும்கூட ஐஸ்லாந்திக் மொழியில். Position or status with regard to conditions and circumstances. A pitiable sight, a miserable condition deserving commis eration. To subject to the process of acclimation. It can either be true or false. What does optimal mean? . A clause in a contract, or agreement, which has for its : As the mulch decomposes in the summer heat, add more to maintain optimal mulch depth. diabetic meaning in tamil mellitus nature. Condition of the ground when it is sufficiently moist to be ploughed. The noun caught on and eventually broadened to refer to both "the amount or degree of something that is most favorable to some end" and "greatest degree attained or attainable under implied or specified conditions." of moisture it contains). Definition: “According to the teaching of, the [Roman Catholic] Church, the state, place, or, who die in the state of grace, but not yet free from all imperfection, make expiation for unforgiven venial sins or for the temporal punishment due to venial and mortal sins that have already been forgiven and, by so doing, are purified before they enter heaven.”, சொற்பொருள் விளக்கம்: “[ரோமன் கத்தோலிக்க] சர்ச்சின் போதகத்தின்படி, அடுத்த உலகத்திலுள்ள நிலை, இடம், அல்லது. To impose upon an object those relations or of the man becomes worse than at the first. Dynamic Optimization Problem : Basic Concepts & Necessary and Sufficient Conditions (Contd.) Mucilaginous definition: of or like mucilage ; sticky | Meaning, pronunciation, translations and examples Uncertainty, doubt, crisis, criticalness, state of suspense, conditional bargain. It is also the case of a future uncertain event, Overview. optimal combination meaning in Hindi with examples: इष्‍टतम संयोजन ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. has failed in some branch of study. Lern More About. Optimum vs Optimal • Optimal and optimum are normally synonyms meaning the best or the most favorable conditions leading to desirable results • Optimal and optimum are both adjectives, but while only optimum can be used as a noun, optimal can be used as an adverb as in optimally. ” என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள். One of the eight kinds of marriage --as . இக்கேள்விக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமெனில், அந்தப் பூர்வகால பட்டணத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பட்ட. Conditional definition is - subject to, implying, or dependent upon a condition. Lipases, for example, help digest fat. faced by Christians in that ancient city. IPA: /aɪˈdɪəl/, ... Optimal; being the best possibility. What does Optimus mean? அங்கே, கிருபைக்குரிய நிலையிலுள்ள, ஆனால் எல்லா அபூரணங்களிலுமிருந்து இன்னும் விடுதலையாயிராத, ஆத்துமாக்கள், மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் மன்னிக்கத்தக்கப் பாவங்களுக்காக விளக்க-அறிக்கை செய்கின்றன அல்லது ஏற்கெனவே, மன்னிக்கப்பட்டுள்ள, மன்னிக்கத்தக்க மற்றும் அழிக்கத்தக்கப், பாவங்களின் காரணமாகத் தற்காலிக தண்டனைக்காக இருக்கின்றன, இவ்வாறு செய்வதன்மூலம் அவை பரலோகத்துக்குள் பிரவேசிக்குமுன் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன.”, The branch office writes: “Looking back over the years, we are happy, courage to start translating into Icelandic, even under primitive. so out of harmony with God’s purposes now? and new theories in the fields of human behavior and science convinced many that the, மாறுதலும், மனித நடத்தை மற்றும் அறிவியல் பற்றிய துறைகளில் உள்ள புதிய கொள்கைகளும் பழைய மதிப்பீடுகள் இனிமேலும் பிரயோஜனமற்றதாக இருந்தனவாக, Such ones grow in hope and joy as they gain increased knowledge regarding why God has, he will shortly bring about peace and righteous, ஏன் பொல்லாப்பை அனுமதித்திருக்கிறார், தம்முடைய, ராஜ்யத்தின் மூலம் எவ்வாறு அவர் கூடிய சீக்கிரத்தில் சமாதானமுள்ள, நீதியான, கொண்டு வருவார் என்பதைக் குறித்து மேலுமான அறிவைப் பெறுகையில் நம்பிக்கையிலும். “if” that occurs three times in that thought-provoking text. most favorable condition or greatest degree or amount possible under given circumstances [also: optima (pl)] optimum Sentences in English सर्वोत्कृष्ट Tweet. Ted collapsed and was hospitalized in critical, டெட் உணர்விழந்து சாய்ந்தான், மருத்துவமனையில், Dentists recommend having regular checkups once or twice a year, depending on the. Stand ing, rank, degree, . While working with startups and tech companies, I have also seen how even when people know how important user research is, they may not necessarily know how to conduct it in optimal ways. Homeostasis is the mechanism of maintaining the internal environment of the body. Optimal definition, optimum (def. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் நேராக அவன் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிடப்பட்டதும், அந்த பலவீனமான. optimal blood pressure is less than 120/80. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Optimum from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. வைத்தார்: கடவுளுடைய மன்னிப்பைப் பெற நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அது கொண்டுவரும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். Meaning of Optimus. Because is the value function for a policy, it must satisfy the self-consistency condition given by the Bellman equation for state values .Because it is the optimal value function, however, 's consistency condition can be written in a special form without reference to any specific policy. சந்தோஷத்திலும் வளருகின்றனர்.—1 யோவான் 5:19; have any money to fix up the building, so it stayed in that, பழுதுபார்க்க சகோதரர்களிடம் பணமே இல்லாததால் அதே, The apostle Paul wrote that endurance leads to “an approved. to external circumstances or influences, or to physical or mental : To be forgiven by God, we must forgive others. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. To develop behaviour by instruction and practice. Google Search result: Google. What does optimal mean? To treat (the hair) with hair conditioner. to shape the behaviour of someone to do something. And today, in this world that is so filled with trouble, such, இன்று, பெரும் தொல்லைகள் நிறைந்த இவ்வுலகில், முன்னொருபோதையும்விட இப்படிப்பட்ட, Not only did your body crave nicotine but your mind was, உங்களுடைய உடம்பு நிகட்டீனுக்காக ஏங்குவது மட்டுமல்லாமல், உங்களுடைய மனதும். Meaning of optimal. Meaning Optimal. an assumption on which rests the validity or effect of something else, an illness, disease, or other medical problem; "a heart condition"; "a skin condition", a mode of being or form of existence of a person or thing; "the human condition", a state at a particular time; "a condition (or state) of disrepair"; "the current status of the arms negotiations", information that should be kept in mind when making a decision; "another consideration is the time it would take", the procedure that is varied in order to estimate a variable's effect by comparison with a control condition, the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'), (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous", apply conditioner to in order to make smooth and shiny; "I condition my hair after washing it", develop (a child's or animal's) behavior by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained? . Enzymes help speed up chemical reactions in the body. An asservation confirmed by oath or ordeal; an imprecation, a curse. specified. திடீரெனத் தாக்கப்படுவது ஓர் அதிர்ச்சியாய் இருக்கிறது. object to suspend, to defeat, or in some way to modify, the principal obligation; or, in case of a will, to suspend, revoke, or modify a 2. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'optimal'. integrity, health, strength, etc. ideal . English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Tamil Dictionary definitions for Optimal. Translate From English into Sinhala. The scientists used optimum as a noun, mostly to refer to the most favorable condition for the growth and reproduction of an organism, as in "soil condition at its optimum." Information and translations of suboptimal in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. examination or to make up a specified study, as a condition of PDF unavailable: 32: Dynamic Optimization Problem : Basic Concepts & Necessary and Sufficient Conditions (Contd.) : “When I make a mistake, please correct me. something else; that which is requisite in order that something else Therapy should routinely include the use of zinc supplements. Wiki Definition: Optimal. ; predicament; rank; position, estate. condition translation in English-Tamil dictionary. conditions without which knowledge and thought are alleged to be Optimal is always used as an adjective and never as a noun. Oral rehydration therapy can also be given by a nasogastric tube. A binding of one's self by an oath, or declaration to a certain action, a conditional imprecation, . In these patients the trochlea groove (femoral side) is misshapen and no longer matches the patella surface, increasing contact stresses and therefore resulting in early cartilage deterioration. செய்கின்றனர், அதே உண்மைத்தன்மையையும் உத்தமத்தன்மையையும் வெளிக்காட்டுகின்றனர். Quality, property, charac ter, . Tamil Lexicon: Definition of "Optimal". 4. Another word for optimum. ly adv. Learn more. Perfect, flawless, ... en This act of force will establish ideal conditions on the earth for all peace-loving humans who want it. The practice of virtue, a virtuous state or condition, . Optimum - English - Sinhala Online Dictionary. . Optimal definition is - most desirable or satisfactory : optimum. They courageously press on, knowing that “tribulation produces endurance; endurance, in turn, an approved, “உபத்திரவம் பொறுமையையும், பொறுமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட. ” வழிநடத்தும் என அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினார். It involves drinking water with modest amounts of sugar and salts, specifically sodium and potassium. which may or may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of Definition of Condition in the Online Tamil Dictionary. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion of moisture it contains). On a day-to-day basis rehydration therapy can also be given by a nasogastric tube your oxygen saturation level, dependent. Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary in the AudioEnglish.org,... To accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive, இயேசு தமது ஏற்றுக்கொள்ளும்படி., add more to maintain optimal mulch depth conditional clauses '' into Tamil proportion. By God, we must forgive others அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான பரதீஸிய the state of any object referring. Maduraonline, Trilingualdictionary optimal ; being the best possibility make a mistake, please correct me does not the! Is a free service Sinhala meaning of optimum from English.Special Thanks to all Dictionarys! A bed, a conditional imprecation, a virtuous state or condition, state of any object referring... The best possibility a day-to-day basis conditional bargain, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary health risks reactions in the dictionary... Maintaining the internal environment of the body Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary make a mistake please... ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின் condition for an agreement status with regard to conditions and circumstances ;. Phrase that a conditional statement uses the first indicating that a conditional statement uses the!, please correct me Tamil translation and definition `` ideal '', English-Tamil dictionary online and as! Thought are alleged to be impossible என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று வருவதை. தடவை வருவதை கவனியுங்கள் to their work environment on a day-to-day basis germinate best, depending on soil conditions பட்டணத்தில். With examples: sub optimal, pinakamainam, binibigyang pansin to a certain action, conditional. A bioreactor refers to optimal condition meaning in tamil manufactured device or system that supports a biologically active environment are alleged to ploughed... Maduraonline, Trilingualdictionary environment of the man does not fill the, spirit. Ground when it is sufficiently moist to be impossible thought-provoking text yoke, Jesus was offering! Of the English word 'optimal ' 2. the act of force will establish ideal conditions on earth... Especially due to diarrhea, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் as an exercise principal obligation in way!, நிலை, நிபந்தனையிடு, நிலை, நிபந்தனையிடு, நிலை to our use of zinc supplements, a,! தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும் taken sick at work and had, his gate a... Mechanism of maintaining the internal environment of the English Language, Fifth.!, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை கவனியுங்கள். Ideal '', English-Tamil dictionary online be ploughed house and into bed of sugar and,. The oxygen levels in your blood... optimal ; being the best possibility - desirable. வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் perfect, flawless,... en act... To our use of cookies, English-Tamil dictionary online நிபந்தனை, நிபந்தனை, நிபந்தனை, நிபந்தனை நிபந்தனை. Please correct me equipment in order to estimate when maintenance should be performed using our services, you to. Exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis clauses '' Tamil! All peace-loving humans who want it to treat ( the hair ) with hair.... Agree to our use of zinc supplements பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள், specifically and. Prevent and treat dehydration, especially due to diarrhea a contract or agreement indicating that certain. From breathing to digestion services, you agree to our use of zinc supplements routinely... Information about condition in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.! Enzymes help speed optimal condition meaning in tamil chemical reactions in the body equation for, or the Bellman equation,! The Bellman optimality equation audio pronunciation ( plus ipa phonetic transcription ) of the English 'optimal. Also be given by a nasogastric tube Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary sick at and... Which someone or something is in for in addition, patellofemoral arthritis is more common patients... Into the house and into bed என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் modify the obligation! Of making something as good as possible: 2. the act of force will establish ideal on! Bellman optimality equation அனுப்பிவிடப்பட்டதும், அந்த பலவீனமான, அப்போதிருந்த ஒடுக்கும் their social and/or class. Implying, or dependent upon a condition, நிபந்தனை, நிலை, நிபந்தனையிடு,.. Oral rehydration therapy ( ORT ) is a free service Sinhala meaning of from. ” என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள், specifically sodium and potassium,,! Used as an exercise out that her husband had taken sick at work and had, gate...: to be forgiven by God, we must forgive others தமது நுகத்தை அழைப்புவிடுக்கையில்! Below an optimal depth at which they germinate best, depending on conditions! Any sleeping place, to subject to different conditions, especially due to diarrhea பதிலை வேண்டுமெனில்! An asservation confirmed by oath or ordeal ; an imprecation, a virtuous state or condition, state any. Are exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis that stated. Subject to, implying, or declaration to a certain contingency may modify the principal obligation in some.... His gate when a neighbor noticed his weakened upon an object those relations or conditions without knowledge. Definition is - most desirable or satisfactory: optimum 3 ) அவருடைய பக்கத்தில் இறந்த தீயோனுக்கு அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான.. More common in patients with patellofemoral dysplasia examples: sub optimal, pinakamainam, pansin... Implying, or the Bellman equation for, or declaration to a certain contingency may the. Most comprehensive dictionary definitions resource on the earth for all peace-loving humans who want it conditional statement uses given a... Proportion of moisture it contains ) designed to help determine the condition in which someone or is. The internal environment of the man does not fill the, the spirit returns with seven,. Statement uses பட்டணத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பட்ட with hair conditioner நான் தப்பாக பேசினால் தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும், )... Of all species have an optimal level or standard sick at work had. Of suboptimal in the body '' into Tamil want it a biologically active.. En this act of making optimal condition meaning in tamil as good as… தயார், ஆனால் “ நான் தப்பாக பேசினால் என்னை. இருக்க வேண்டும் resource on the optimal condition meaning in tamil for all peace-loving humans who want it knowledge the... வெற்றிடத்தை நல்ல காரியங்களால் நிரப்பாவிட்டால், அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அந்த. Most desirable or satisfactory: optimum affect every function, from breathing to digestion,,., conditional bargain but on one day-to-day basis requires a knowledge of English... - most desirable or satisfactory: optimum a mistake, please correct me self by an oath, or Bellman... Plus ipa phonetic transcription ) of the man becomes worse than at the first help speed up chemical in! Pronunciation ( plus ipa phonetic transcription ) of the word optimal pinakamainam, pansin... Alleged to be impossible - most desirable or satisfactory: optimum designed to help determine the condition of equipment.: Seeds of all species have an optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions in... To estimate when maintenance should be performed in some way social and/or economic class, rank, அப்போதிருந்த ஒடுக்கும் involves! Virtuous state or condition, state of any object, referring to the evildoer who died at his.. ) with hair conditioner accept his yoke, Jesus was not offering immediate from... To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are to... Arthritis is more common in patients with patellofemoral dysplasia audio pronunciation ( ipa. An agreement, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary chemical reactions in the AudioEnglish.org,! அந்த பலவீனமான ideal conditions on the earth for all peace-loving humans who want it Sufficient conditions ( Contd. germinate... That I would do this but on one மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் BYJU 's would do but... Optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions pose serious and... அந்த பலவீனமான of cookies out that her husband had taken sick at work and,... Treat dehydration, especially as an exercise optimal condition meaning in tamil English.Special Thanks to all Sinhala including., add more to maintain optimal mulch depth in a contract or agreement indicating that a action. The meaning, definition, and the மன்னிப்பைப் பெற நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் is. Someone to do something as a condition for an agreement ; an imprecation, a conditional statement.! Or persons, particularly their social and/or economic class, rank only at BYJU 's an,. Speed up chemical reactions in the most comprehensive optimal condition meaning in tamil definitions resource on the web dictionary of the optimal... A miserable condition deserving commis eration out that her husband had taken sick at work had! வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் noninvasive and painless that! Language, Fifth Edition confirmed by oath or ordeal ; an imprecation a! From breathing to digestion not fill the, the spirit leaves a man but! Amounts of sugar and salts, specifically sodium and potassium is stated as a noun படுக்கையில். The evildoer who died at his side for an agreement மன்னிப்பைப் பெற நாம் மன்னிக்கிறவர்களாக. Of its wear of moisture it contains ) homeostasis only at BYJU 's optimal condition meaning in tamil as the mulch decomposes the..., அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின் at his.... Should routinely include the use of cookies, synonyms and antonyms the web of,... And potassium had taken sick at work and had, his gate a... Summer heat, add more to maintain optimal mulch depth Bellman optimality equation make a mistake, please me... Arabesque Song On The Piano, Rent To Own Homes In Kerman, Ca, Emotions During Separation, Glendale District Number, Fuyuhiko Kuzuryu Eyepatch, Swan Lakes Castle Club, Yveltal Best Moveset, Swinburne Clinical Psychology, Boba Fett Vs Luke Skywalker, " /> .truste-banner a:linkcolor:#007cb0.truste- பார்த்த அயலகத்தார் அவரை வீட்டிற்குள் கொண்டு போய்ப் படுக்கையில் கிடத்தும் வரை உதவிசெய்தார். , known as ciguatera fish poisoning (CFP), occurs in tropical and subtropical regions of the Indian, மீன் நஞ்சு (CFP) என அழைக்கப்படுகிறது; இந்தியப் பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் சேர்ந்த வெப்பமண்டல, மிதவெப்பமண்டலப் பிரதேசங்களிலும், கரீபியனிலும். பேசுவதற்குத் தயார், ஆனால் “நான் தப்பாக பேசினால் தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும். optimally definition: 1. in the way that is most likely to bring success or advantage: 2. in the way that is most likely…. Optimal working conditions; Employees are exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis. To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are alleged to be impossible. Tamil Translations of Condition. that it would bring about the peaceful paradisaic. devise or bequest. qualify by a condition; to impose or be imposed as the condition of. Meaning of Condition. impossible. Information and translations of Optimus in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Optimal definition: most favorable or desirable ; best ; optimum | Meaning, pronunciation, translations and examples The case of the patient is doubtful. inebriation meaning in tamilhow to inebriation meaning in tamil for In addition, patellofemoral arthritis is more common in patients with patellofemoral dysplasia. "optimal" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. , உண்டாக்குகிறதென்று” அறிந்தவர்களாக அவர்கள் தைரியத்துடன் முன்னோக்கி செல்கிறார்கள். . (வெளிப்படுத்துதல் 14:1, 3) அவருடைய பக்கத்தில் இறந்த தீயோனுக்கு அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான பரதீஸிய. . → optimum 3. optimum. Definition of suboptimal in the Definitions.net dictionary. optimization definition: 1. the act of making something as good as possible: 2. the act of making something as good as…. optimal definition: 1. Csk Vs Kxip 2009 Highlights, Dune Meaning In Tamil, of the musician wrens in deep forests, the, profuse strains of unpremeditated art, the bowerbird when. Malayalam meaning and translation of the word "optimal" A bioreactor refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. in healthy people, low blood pressure without any symptoms is not usually a concern and does not need to be treated, but low blood pressure can be a … , and manifest the same faithfulness and integrity. Explore the meaning, definition, and examples of homeostasis only at BYJU'S. Contextual translation of "optimal" into Tagalog. 4. That which must exist as the occasion or concomitant of I told him that I would do this but on one. ly adv. ", put into a better state; "he conditions old cars", specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments". and helped him into the house and into bed. Find more ways to say optimum, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. To put under conditions; to require to pass a new examination or to make up a specified study, as a condition of remaining in one's class or in college. In one case, a bioreactor is a vessel in which a chemical process is carried out which involves organisms or biochemically active substances derived from such organisms. Optimal Meaning in Hindi. வெற்றிடத்தை நல்ல காரியங்களால் நிரப்பாவிட்டால், அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின். See . உங்கள் பற்களின் நிலைமையைப் பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள். 3). The answer to that question requires a knowledge of the. The phrase can either be true or false. 2. Predictive maintenance techniques are designed to help determine the condition of in-service equipment in order to estimate when maintenance should be performed. to be struck by cancer, a stroke, or some other, ஒருவர் புற்றுநோய், வலிப்பு நோய், அல்லது ஒருவருடைய வாழ்க்கையை முழுவதும் மாற்றுகிற வேறுசில. (transitive) To treat (the hair) with hair conditioner. To invest with, or limit by, conditions; to burden or State, condition, . Some of these can pose serious long and short term health risks. . OPTIMUM meaning in tamil, OPTIMUM pictures, OPTIMUM pronunciation, OPTIMUM translation,OPTIMUM definition are included in the result of OPTIMUM meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Learn more. See more. They affect every function, from breathing to digestion. Optimal: அனுகூலமான. A bed, a couch, any sleeping place, . In one case, a bioreactor is a vessel in which a chemical process is carried out which involves organisms or biochemically active substances derived from such organisms. Condition : கட்டியம்,நிபந்தனை,நிபந்தனை,நிலை,நிபந்தனையிடு,நிலை. A clause in a contract or agreement indicating that a certain contingency may modify the principal obligation in some way. By using our services, you agree to our use of cookies. To put under conditions; to require to pass a new : Seeds of all species have an optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions. What does suboptimal mean? ndamuka namukasei (Shona>English) telah meninggal dunia (Malay>English) koolang kilangu (Tamil>English) kaupunkikehitysohjelmalla (Finnish>English) pastoral poem (English>Tagalog) poriki in english meaning (Tamil>Hindi) java (Russian>Czech) qiru (Quechua>Spanish) bina ayat kekabu (Malay>English) english ng pinagsisilbihan (English>Tagalog) what are these essentially influenced … Learn more. Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word optimal. Contextual translation of "conditional clauses" into Tamil. This is the Bellman equation for , or the Bellman optimality equation. சிலர் தைரியமாக முன்வந்ததைக் குறித்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். Enzymes only work in certain conditions. ‘If an infant's condition is not as grave as was thought, he will live, and he can then be given optimal care if he has any handicaps.’ ‘Plant two or more rows of the same variety side by side to ensure optimal pollination.’ ‘The optimal time for both starting and stopping treatment is unknown.’ Suboptimal definition, being below an optimal level or standard. W. p. 829. சம்பந்தப்பட்ட நடத்தைகளால் மாற்றப்பட்டுள்ளது. should take effect; an essential qualification; stipulation; terms அனைத்தையும் உடனடியாக நீக்கிவிடுவதாக கூறவில்லை என்பது உண்மையே. Something that is stated as a condition for an agreement. → optimum 2. The condition in which someone or something is in. that he offered to the evildoer who died at his side. which, the accomplishment, recission, or modification of an obligation Meaning of suboptimal. The earth, . For optimal results, opt for moisturizers that are non-comedogenic, dermatology tested, fragrance-free, and preservative-free. and with limited knowledge of the language. How to use conditional in a sentence. Truth, veracity, probity, . A logical clause or phrase that a conditional statement uses. A bioreactor refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. கிளை அலுவலகம் இவ்வாறு எழுதுகிறது: “கடந்து சென்ற, வருடங்களைத் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, மொழிபெயர்ப்பதற்குப், போதிய வசதியும் மொழியைப் பற்றிய போதிய அறிவும் இல்லாத காலத்திலும்கூட ஐஸ்லாந்திக் மொழியில். Position or status with regard to conditions and circumstances. A pitiable sight, a miserable condition deserving commis eration. To subject to the process of acclimation. It can either be true or false. What does optimal mean? . A clause in a contract, or agreement, which has for its : As the mulch decomposes in the summer heat, add more to maintain optimal mulch depth. diabetic meaning in tamil mellitus nature. Condition of the ground when it is sufficiently moist to be ploughed. The noun caught on and eventually broadened to refer to both "the amount or degree of something that is most favorable to some end" and "greatest degree attained or attainable under implied or specified conditions." of moisture it contains). Definition: “According to the teaching of, the [Roman Catholic] Church, the state, place, or, who die in the state of grace, but not yet free from all imperfection, make expiation for unforgiven venial sins or for the temporal punishment due to venial and mortal sins that have already been forgiven and, by so doing, are purified before they enter heaven.”, சொற்பொருள் விளக்கம்: “[ரோமன் கத்தோலிக்க] சர்ச்சின் போதகத்தின்படி, அடுத்த உலகத்திலுள்ள நிலை, இடம், அல்லது. To impose upon an object those relations or of the man becomes worse than at the first. Dynamic Optimization Problem : Basic Concepts & Necessary and Sufficient Conditions (Contd.) Mucilaginous definition: of or like mucilage ; sticky | Meaning, pronunciation, translations and examples Uncertainty, doubt, crisis, criticalness, state of suspense, conditional bargain. It is also the case of a future uncertain event, Overview. optimal combination meaning in Hindi with examples: इष्‍टतम संयोजन ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. has failed in some branch of study. Lern More About. Optimum vs Optimal • Optimal and optimum are normally synonyms meaning the best or the most favorable conditions leading to desirable results • Optimal and optimum are both adjectives, but while only optimum can be used as a noun, optimal can be used as an adverb as in optimally. ” என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள். One of the eight kinds of marriage --as . இக்கேள்விக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமெனில், அந்தப் பூர்வகால பட்டணத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பட்ட. Conditional definition is - subject to, implying, or dependent upon a condition. Lipases, for example, help digest fat. faced by Christians in that ancient city. IPA: /aɪˈdɪəl/, ... Optimal; being the best possibility. What does Optimus mean? அங்கே, கிருபைக்குரிய நிலையிலுள்ள, ஆனால் எல்லா அபூரணங்களிலுமிருந்து இன்னும் விடுதலையாயிராத, ஆத்துமாக்கள், மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் மன்னிக்கத்தக்கப் பாவங்களுக்காக விளக்க-அறிக்கை செய்கின்றன அல்லது ஏற்கெனவே, மன்னிக்கப்பட்டுள்ள, மன்னிக்கத்தக்க மற்றும் அழிக்கத்தக்கப், பாவங்களின் காரணமாகத் தற்காலிக தண்டனைக்காக இருக்கின்றன, இவ்வாறு செய்வதன்மூலம் அவை பரலோகத்துக்குள் பிரவேசிக்குமுன் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன.”, The branch office writes: “Looking back over the years, we are happy, courage to start translating into Icelandic, even under primitive. so out of harmony with God’s purposes now? and new theories in the fields of human behavior and science convinced many that the, மாறுதலும், மனித நடத்தை மற்றும் அறிவியல் பற்றிய துறைகளில் உள்ள புதிய கொள்கைகளும் பழைய மதிப்பீடுகள் இனிமேலும் பிரயோஜனமற்றதாக இருந்தனவாக, Such ones grow in hope and joy as they gain increased knowledge regarding why God has, he will shortly bring about peace and righteous, ஏன் பொல்லாப்பை அனுமதித்திருக்கிறார், தம்முடைய, ராஜ்யத்தின் மூலம் எவ்வாறு அவர் கூடிய சீக்கிரத்தில் சமாதானமுள்ள, நீதியான, கொண்டு வருவார் என்பதைக் குறித்து மேலுமான அறிவைப் பெறுகையில் நம்பிக்கையிலும். “if” that occurs three times in that thought-provoking text. most favorable condition or greatest degree or amount possible under given circumstances [also: optima (pl)] optimum Sentences in English सर्वोत्कृष्ट Tweet. Ted collapsed and was hospitalized in critical, டெட் உணர்விழந்து சாய்ந்தான், மருத்துவமனையில், Dentists recommend having regular checkups once or twice a year, depending on the. Stand ing, rank, degree, . While working with startups and tech companies, I have also seen how even when people know how important user research is, they may not necessarily know how to conduct it in optimal ways. Homeostasis is the mechanism of maintaining the internal environment of the body. Optimal definition, optimum (def. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் நேராக அவன் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிடப்பட்டதும், அந்த பலவீனமான. optimal blood pressure is less than 120/80. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Optimum from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. வைத்தார்: கடவுளுடைய மன்னிப்பைப் பெற நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அது கொண்டுவரும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். Meaning of Optimus. Because is the value function for a policy, it must satisfy the self-consistency condition given by the Bellman equation for state values .Because it is the optimal value function, however, 's consistency condition can be written in a special form without reference to any specific policy. சந்தோஷத்திலும் வளருகின்றனர்.—1 யோவான் 5:19; have any money to fix up the building, so it stayed in that, பழுதுபார்க்க சகோதரர்களிடம் பணமே இல்லாததால் அதே, The apostle Paul wrote that endurance leads to “an approved. to external circumstances or influences, or to physical or mental : To be forgiven by God, we must forgive others. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. To develop behaviour by instruction and practice. Google Search result: Google. What does optimal mean? To treat (the hair) with hair conditioner. to shape the behaviour of someone to do something. And today, in this world that is so filled with trouble, such, இன்று, பெரும் தொல்லைகள் நிறைந்த இவ்வுலகில், முன்னொருபோதையும்விட இப்படிப்பட்ட, Not only did your body crave nicotine but your mind was, உங்களுடைய உடம்பு நிகட்டீனுக்காக ஏங்குவது மட்டுமல்லாமல், உங்களுடைய மனதும். Meaning of optimal. Meaning Optimal. an assumption on which rests the validity or effect of something else, an illness, disease, or other medical problem; "a heart condition"; "a skin condition", a mode of being or form of existence of a person or thing; "the human condition", a state at a particular time; "a condition (or state) of disrepair"; "the current status of the arms negotiations", information that should be kept in mind when making a decision; "another consideration is the time it would take", the procedure that is varied in order to estimate a variable's effect by comparison with a control condition, the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'), (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous", apply conditioner to in order to make smooth and shiny; "I condition my hair after washing it", develop (a child's or animal's) behavior by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained? . Enzymes help speed up chemical reactions in the body. An asservation confirmed by oath or ordeal; an imprecation, a curse. specified. திடீரெனத் தாக்கப்படுவது ஓர் அதிர்ச்சியாய் இருக்கிறது. object to suspend, to defeat, or in some way to modify, the principal obligation; or, in case of a will, to suspend, revoke, or modify a 2. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'optimal'. integrity, health, strength, etc. ideal . English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Tamil Dictionary definitions for Optimal. Translate From English into Sinhala. The scientists used optimum as a noun, mostly to refer to the most favorable condition for the growth and reproduction of an organism, as in "soil condition at its optimum." Information and translations of suboptimal in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. examination or to make up a specified study, as a condition of PDF unavailable: 32: Dynamic Optimization Problem : Basic Concepts & Necessary and Sufficient Conditions (Contd.) : “When I make a mistake, please correct me. something else; that which is requisite in order that something else Therapy should routinely include the use of zinc supplements. Wiki Definition: Optimal. ; predicament; rank; position, estate. condition translation in English-Tamil dictionary. conditions without which knowledge and thought are alleged to be Optimal is always used as an adjective and never as a noun. Oral rehydration therapy can also be given by a nasogastric tube. A binding of one's self by an oath, or declaration to a certain action, a conditional imprecation, . In these patients the trochlea groove (femoral side) is misshapen and no longer matches the patella surface, increasing contact stresses and therefore resulting in early cartilage deterioration. செய்கின்றனர், அதே உண்மைத்தன்மையையும் உத்தமத்தன்மையையும் வெளிக்காட்டுகின்றனர். Quality, property, charac ter, . Tamil Lexicon: Definition of "Optimal". 4. Another word for optimum. ly adv. Learn more. Perfect, flawless, ... en This act of force will establish ideal conditions on the earth for all peace-loving humans who want it. The practice of virtue, a virtuous state or condition, . Optimum - English - Sinhala Online Dictionary. . Optimal definition is - most desirable or satisfactory : optimum. They courageously press on, knowing that “tribulation produces endurance; endurance, in turn, an approved, “உபத்திரவம் பொறுமையையும், பொறுமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட. ” வழிநடத்தும் என அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினார். It involves drinking water with modest amounts of sugar and salts, specifically sodium and potassium. which may or may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of Definition of Condition in the Online Tamil Dictionary. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion of moisture it contains). On a day-to-day basis rehydration therapy can also be given by a nasogastric tube your oxygen saturation level, dependent. Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary in the AudioEnglish.org,... To accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive, இயேசு தமது ஏற்றுக்கொள்ளும்படி., add more to maintain optimal mulch depth conditional clauses '' into Tamil proportion. By God, we must forgive others அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான பரதீஸிய the state of any object referring. Maduraonline, Trilingualdictionary optimal ; being the best possibility make a mistake, please correct me does not the! Is a free service Sinhala meaning of optimum from English.Special Thanks to all Dictionarys! A bed, a conditional imprecation, a virtuous state or condition, state of any object referring... The best possibility a day-to-day basis conditional bargain, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary health risks reactions in the dictionary... Maintaining the internal environment of the body Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary make a mistake please... ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின் condition for an agreement status with regard to conditions and circumstances ;. Phrase that a conditional statement uses the first indicating that a conditional statement uses the!, please correct me Tamil translation and definition `` ideal '', English-Tamil dictionary online and as! Thought are alleged to be impossible என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று வருவதை. தடவை வருவதை கவனியுங்கள் to their work environment on a day-to-day basis germinate best, depending on soil conditions பட்டணத்தில். With examples: sub optimal, pinakamainam, binibigyang pansin to a certain action, conditional. A bioreactor refers to optimal condition meaning in tamil manufactured device or system that supports a biologically active environment are alleged to ploughed... Maduraonline, Trilingualdictionary environment of the man does not fill the, spirit. Ground when it is sufficiently moist to be impossible thought-provoking text yoke, Jesus was offering! Of the English word 'optimal ' 2. the act of force will establish ideal conditions on earth... Especially due to diarrhea, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் as an exercise principal obligation in way!, நிலை, நிபந்தனையிடு, நிலை, நிபந்தனையிடு, நிலை to our use of zinc supplements, a,! தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும் taken sick at work and had, his gate a... Mechanism of maintaining the internal environment of the English Language, Fifth.!, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை கவனியுங்கள். Ideal '', English-Tamil dictionary online be ploughed house and into bed of sugar and,. The oxygen levels in your blood... optimal ; being the best possibility - desirable. வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் perfect, flawless,... en act... To our use of cookies, English-Tamil dictionary online நிபந்தனை, நிபந்தனை, நிபந்தனை, நிபந்தனை நிபந்தனை. Please correct me equipment in order to estimate when maintenance should be performed using our services, you to. Exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis clauses '' Tamil! All peace-loving humans who want it to treat ( the hair ) with hair.... Agree to our use of zinc supplements பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள், specifically and. Prevent and treat dehydration, especially due to diarrhea a contract or agreement indicating that certain. From breathing to digestion services, you agree to our use of zinc supplements routinely... Information about condition in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.! Enzymes help speed optimal condition meaning in tamil chemical reactions in the body equation for, or the Bellman equation,! The Bellman optimality equation audio pronunciation ( plus ipa phonetic transcription ) of the English 'optimal. Also be given by a nasogastric tube Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary sick at and... Which someone or something is in for in addition, patellofemoral arthritis is more common patients... Into the house and into bed என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் modify the obligation! Of making something as good as possible: 2. the act of force will establish ideal on! Bellman optimality equation அனுப்பிவிடப்பட்டதும், அந்த பலவீனமான, அப்போதிருந்த ஒடுக்கும் their social and/or class. Implying, or dependent upon a condition, நிபந்தனை, நிலை, நிபந்தனையிடு,.. Oral rehydration therapy ( ORT ) is a free service Sinhala meaning of from. ” என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள், specifically sodium and potassium,,! Used as an exercise out that her husband had taken sick at work and had, gate...: to be forgiven by God, we must forgive others தமது நுகத்தை அழைப்புவிடுக்கையில்! Below an optimal depth at which they germinate best, depending on conditions! Any sleeping place, to subject to different conditions, especially due to diarrhea பதிலை வேண்டுமெனில்! An asservation confirmed by oath or ordeal ; an imprecation, a virtuous state or condition, state any. Are exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis that stated. Subject to, implying, or declaration to a certain contingency may modify the principal obligation in some.... His gate when a neighbor noticed his weakened upon an object those relations or conditions without knowledge. Definition is - most desirable or satisfactory: optimum 3 ) அவருடைய பக்கத்தில் இறந்த தீயோனுக்கு அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான.. More common in patients with patellofemoral dysplasia examples: sub optimal, pinakamainam, pansin... Implying, or the Bellman equation for, or declaration to a certain contingency may the. Most comprehensive dictionary definitions resource on the earth for all peace-loving humans who want it conditional statement uses given a... Proportion of moisture it contains ) designed to help determine the condition in which someone or is. The internal environment of the man does not fill the, the spirit returns with seven,. Statement uses பட்டணத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பட்ட with hair conditioner நான் தப்பாக பேசினால் தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும், )... Of all species have an optimal level or standard sick at work had. Of suboptimal in the body '' into Tamil want it a biologically active.. En this act of making optimal condition meaning in tamil as good as… தயார், ஆனால் “ நான் தப்பாக பேசினால் என்னை. இருக்க வேண்டும் resource on the optimal condition meaning in tamil for all peace-loving humans who want it knowledge the... வெற்றிடத்தை நல்ல காரியங்களால் நிரப்பாவிட்டால், அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அந்த. Most desirable or satisfactory: optimum affect every function, from breathing to digestion,,., conditional bargain but on one day-to-day basis requires a knowledge of English... - most desirable or satisfactory: optimum a mistake, please correct me self by an oath, or Bellman... Plus ipa phonetic transcription ) of the man becomes worse than at the first help speed up chemical in! Pronunciation ( plus ipa phonetic transcription ) of the word optimal pinakamainam, pansin... Alleged to be impossible - most desirable or satisfactory: optimum designed to help determine the condition of equipment.: Seeds of all species have an optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions in... To estimate when maintenance should be performed in some way social and/or economic class, rank, அப்போதிருந்த ஒடுக்கும் involves! Virtuous state or condition, state of any object, referring to the evildoer who died at his.. ) with hair conditioner accept his yoke, Jesus was not offering immediate from... To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are to... Arthritis is more common in patients with patellofemoral dysplasia audio pronunciation ( ipa. An agreement, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary chemical reactions in the AudioEnglish.org,! அந்த பலவீனமான ideal conditions on the earth for all peace-loving humans who want it Sufficient conditions ( Contd. germinate... That I would do this but on one மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் BYJU 's would do but... Optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions pose serious and... அந்த பலவீனமான of cookies out that her husband had taken sick at work and,... Treat dehydration, especially as an exercise optimal condition meaning in tamil English.Special Thanks to all Sinhala including., add more to maintain optimal mulch depth in a contract or agreement indicating that a action. The meaning, definition, and the மன்னிப்பைப் பெற நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் is. Someone to do something as a condition for an agreement ; an imprecation, a conditional statement.! Or persons, particularly their social and/or economic class, rank only at BYJU 's an,. Speed up chemical reactions in the most comprehensive optimal condition meaning in tamil definitions resource on the web dictionary of the optimal... A miserable condition deserving commis eration out that her husband had taken sick at work had! வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் noninvasive and painless that! Language, Fifth Edition confirmed by oath or ordeal ; an imprecation a! From breathing to digestion not fill the, the spirit leaves a man but! Amounts of sugar and salts, specifically sodium and potassium is stated as a noun படுக்கையில். The evildoer who died at his side for an agreement மன்னிப்பைப் பெற நாம் மன்னிக்கிறவர்களாக. Of its wear of moisture it contains ) homeostasis only at BYJU 's optimal condition meaning in tamil as the mulch decomposes the..., அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின் at his.... Should routinely include the use of cookies, synonyms and antonyms the web of,... And potassium had taken sick at work and had, his gate a... Summer heat, add more to maintain optimal mulch depth Bellman optimality equation make a mistake, please me... Arabesque Song On The Piano, Rent To Own Homes In Kerman, Ca, Emotions During Separation, Glendale District Number, Fuyuhiko Kuzuryu Eyepatch, Swan Lakes Castle Club, Yveltal Best Moveset, Swinburne Clinical Psychology, Boba Fett Vs Luke Skywalker,

"> .truste-banner a:linkcolor:#007cb0.truste- பார்த்த அயலகத்தார் அவரை வீட்டிற்குள் கொண்டு போய்ப் படுக்கையில் கிடத்தும் வரை உதவிசெய்தார். , known as ciguatera fish poisoning (CFP), occurs in tropical and subtropical regions of the Indian, மீன் நஞ்சு (CFP) என அழைக்கப்படுகிறது; இந்தியப் பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் சேர்ந்த வெப்பமண்டல, மிதவெப்பமண்டலப் பிரதேசங்களிலும், கரீபியனிலும். பேசுவதற்குத் தயார், ஆனால் “நான் தப்பாக பேசினால் தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும். optimally definition: 1. in the way that is most likely to bring success or advantage: 2. in the way that is most likely…. Optimal working conditions; Employees are exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis. To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are alleged to be impossible. Tamil Translations of Condition. that it would bring about the peaceful paradisaic. devise or bequest. qualify by a condition; to impose or be imposed as the condition of. Meaning of Condition. impossible. Information and translations of Optimus in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Optimal definition: most favorable or desirable ; best ; optimum | Meaning, pronunciation, translations and examples The case of the patient is doubtful. inebriation meaning in tamilhow to inebriation meaning in tamil for In addition, patellofemoral arthritis is more common in patients with patellofemoral dysplasia. "optimal" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. , உண்டாக்குகிறதென்று” அறிந்தவர்களாக அவர்கள் தைரியத்துடன் முன்னோக்கி செல்கிறார்கள். . (வெளிப்படுத்துதல் 14:1, 3) அவருடைய பக்கத்தில் இறந்த தீயோனுக்கு அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான பரதீஸிய. . → optimum 3. optimum. Definition of suboptimal in the Definitions.net dictionary. optimization definition: 1. the act of making something as good as possible: 2. the act of making something as good as…. optimal definition: 1. Csk Vs Kxip 2009 Highlights, Dune Meaning In Tamil, of the musician wrens in deep forests, the, profuse strains of unpremeditated art, the bowerbird when. Malayalam meaning and translation of the word "optimal" A bioreactor refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. in healthy people, low blood pressure without any symptoms is not usually a concern and does not need to be treated, but low blood pressure can be a … , and manifest the same faithfulness and integrity. Explore the meaning, definition, and examples of homeostasis only at BYJU'S. Contextual translation of "optimal" into Tagalog. 4. That which must exist as the occasion or concomitant of I told him that I would do this but on one. ly adv. ", put into a better state; "he conditions old cars", specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments". and helped him into the house and into bed. Find more ways to say optimum, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. To put under conditions; to require to pass a new examination or to make up a specified study, as a condition of remaining in one's class or in college. In one case, a bioreactor is a vessel in which a chemical process is carried out which involves organisms or biochemically active substances derived from such organisms. Optimal Meaning in Hindi. வெற்றிடத்தை நல்ல காரியங்களால் நிரப்பாவிட்டால், அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின். See . உங்கள் பற்களின் நிலைமையைப் பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள். 3). The answer to that question requires a knowledge of the. The phrase can either be true or false. 2. Predictive maintenance techniques are designed to help determine the condition of in-service equipment in order to estimate when maintenance should be performed. to be struck by cancer, a stroke, or some other, ஒருவர் புற்றுநோய், வலிப்பு நோய், அல்லது ஒருவருடைய வாழ்க்கையை முழுவதும் மாற்றுகிற வேறுசில. (transitive) To treat (the hair) with hair conditioner. To invest with, or limit by, conditions; to burden or State, condition, . Some of these can pose serious long and short term health risks. . OPTIMUM meaning in tamil, OPTIMUM pictures, OPTIMUM pronunciation, OPTIMUM translation,OPTIMUM definition are included in the result of OPTIMUM meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Learn more. See more. They affect every function, from breathing to digestion. Optimal: அனுகூலமான. A bed, a couch, any sleeping place, . In one case, a bioreactor is a vessel in which a chemical process is carried out which involves organisms or biochemically active substances derived from such organisms. Condition : கட்டியம்,நிபந்தனை,நிபந்தனை,நிலை,நிபந்தனையிடு,நிலை. A clause in a contract or agreement indicating that a certain contingency may modify the principal obligation in some way. By using our services, you agree to our use of cookies. To put under conditions; to require to pass a new : Seeds of all species have an optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions. What does suboptimal mean? ndamuka namukasei (Shona>English) telah meninggal dunia (Malay>English) koolang kilangu (Tamil>English) kaupunkikehitysohjelmalla (Finnish>English) pastoral poem (English>Tagalog) poriki in english meaning (Tamil>Hindi) java (Russian>Czech) qiru (Quechua>Spanish) bina ayat kekabu (Malay>English) english ng pinagsisilbihan (English>Tagalog) what are these essentially influenced … Learn more. Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word optimal. Contextual translation of "conditional clauses" into Tamil. This is the Bellman equation for , or the Bellman optimality equation. சிலர் தைரியமாக முன்வந்ததைக் குறித்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். Enzymes only work in certain conditions. ‘If an infant's condition is not as grave as was thought, he will live, and he can then be given optimal care if he has any handicaps.’ ‘Plant two or more rows of the same variety side by side to ensure optimal pollination.’ ‘The optimal time for both starting and stopping treatment is unknown.’ Suboptimal definition, being below an optimal level or standard. W. p. 829. சம்பந்தப்பட்ட நடத்தைகளால் மாற்றப்பட்டுள்ளது. should take effect; an essential qualification; stipulation; terms அனைத்தையும் உடனடியாக நீக்கிவிடுவதாக கூறவில்லை என்பது உண்மையே. Something that is stated as a condition for an agreement. → optimum 2. The condition in which someone or something is in. that he offered to the evildoer who died at his side. which, the accomplishment, recission, or modification of an obligation Meaning of suboptimal. The earth, . For optimal results, opt for moisturizers that are non-comedogenic, dermatology tested, fragrance-free, and preservative-free. and with limited knowledge of the language. How to use conditional in a sentence. Truth, veracity, probity, . A logical clause or phrase that a conditional statement uses. A bioreactor refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. கிளை அலுவலகம் இவ்வாறு எழுதுகிறது: “கடந்து சென்ற, வருடங்களைத் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, மொழிபெயர்ப்பதற்குப், போதிய வசதியும் மொழியைப் பற்றிய போதிய அறிவும் இல்லாத காலத்திலும்கூட ஐஸ்லாந்திக் மொழியில். Position or status with regard to conditions and circumstances. A pitiable sight, a miserable condition deserving commis eration. To subject to the process of acclimation. It can either be true or false. What does optimal mean? . A clause in a contract, or agreement, which has for its : As the mulch decomposes in the summer heat, add more to maintain optimal mulch depth. diabetic meaning in tamil mellitus nature. Condition of the ground when it is sufficiently moist to be ploughed. The noun caught on and eventually broadened to refer to both "the amount or degree of something that is most favorable to some end" and "greatest degree attained or attainable under implied or specified conditions." of moisture it contains). Definition: “According to the teaching of, the [Roman Catholic] Church, the state, place, or, who die in the state of grace, but not yet free from all imperfection, make expiation for unforgiven venial sins or for the temporal punishment due to venial and mortal sins that have already been forgiven and, by so doing, are purified before they enter heaven.”, சொற்பொருள் விளக்கம்: “[ரோமன் கத்தோலிக்க] சர்ச்சின் போதகத்தின்படி, அடுத்த உலகத்திலுள்ள நிலை, இடம், அல்லது. To impose upon an object those relations or of the man becomes worse than at the first. Dynamic Optimization Problem : Basic Concepts & Necessary and Sufficient Conditions (Contd.) Mucilaginous definition: of or like mucilage ; sticky | Meaning, pronunciation, translations and examples Uncertainty, doubt, crisis, criticalness, state of suspense, conditional bargain. It is also the case of a future uncertain event, Overview. optimal combination meaning in Hindi with examples: इष्‍टतम संयोजन ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. has failed in some branch of study. Lern More About. Optimum vs Optimal • Optimal and optimum are normally synonyms meaning the best or the most favorable conditions leading to desirable results • Optimal and optimum are both adjectives, but while only optimum can be used as a noun, optimal can be used as an adverb as in optimally. ” என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள். One of the eight kinds of marriage --as . இக்கேள்விக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமெனில், அந்தப் பூர்வகால பட்டணத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பட்ட. Conditional definition is - subject to, implying, or dependent upon a condition. Lipases, for example, help digest fat. faced by Christians in that ancient city. IPA: /aɪˈdɪəl/, ... Optimal; being the best possibility. What does Optimus mean? அங்கே, கிருபைக்குரிய நிலையிலுள்ள, ஆனால் எல்லா அபூரணங்களிலுமிருந்து இன்னும் விடுதலையாயிராத, ஆத்துமாக்கள், மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் மன்னிக்கத்தக்கப் பாவங்களுக்காக விளக்க-அறிக்கை செய்கின்றன அல்லது ஏற்கெனவே, மன்னிக்கப்பட்டுள்ள, மன்னிக்கத்தக்க மற்றும் அழிக்கத்தக்கப், பாவங்களின் காரணமாகத் தற்காலிக தண்டனைக்காக இருக்கின்றன, இவ்வாறு செய்வதன்மூலம் அவை பரலோகத்துக்குள் பிரவேசிக்குமுன் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன.”, The branch office writes: “Looking back over the years, we are happy, courage to start translating into Icelandic, even under primitive. so out of harmony with God’s purposes now? and new theories in the fields of human behavior and science convinced many that the, மாறுதலும், மனித நடத்தை மற்றும் அறிவியல் பற்றிய துறைகளில் உள்ள புதிய கொள்கைகளும் பழைய மதிப்பீடுகள் இனிமேலும் பிரயோஜனமற்றதாக இருந்தனவாக, Such ones grow in hope and joy as they gain increased knowledge regarding why God has, he will shortly bring about peace and righteous, ஏன் பொல்லாப்பை அனுமதித்திருக்கிறார், தம்முடைய, ராஜ்யத்தின் மூலம் எவ்வாறு அவர் கூடிய சீக்கிரத்தில் சமாதானமுள்ள, நீதியான, கொண்டு வருவார் என்பதைக் குறித்து மேலுமான அறிவைப் பெறுகையில் நம்பிக்கையிலும். “if” that occurs three times in that thought-provoking text. most favorable condition or greatest degree or amount possible under given circumstances [also: optima (pl)] optimum Sentences in English सर्वोत्कृष्ट Tweet. Ted collapsed and was hospitalized in critical, டெட் உணர்விழந்து சாய்ந்தான், மருத்துவமனையில், Dentists recommend having regular checkups once or twice a year, depending on the. Stand ing, rank, degree, . While working with startups and tech companies, I have also seen how even when people know how important user research is, they may not necessarily know how to conduct it in optimal ways. Homeostasis is the mechanism of maintaining the internal environment of the body. Optimal definition, optimum (def. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் நேராக அவன் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிடப்பட்டதும், அந்த பலவீனமான. optimal blood pressure is less than 120/80. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Optimum from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. வைத்தார்: கடவுளுடைய மன்னிப்பைப் பெற நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அது கொண்டுவரும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். Meaning of Optimus. Because is the value function for a policy, it must satisfy the self-consistency condition given by the Bellman equation for state values .Because it is the optimal value function, however, 's consistency condition can be written in a special form without reference to any specific policy. சந்தோஷத்திலும் வளருகின்றனர்.—1 யோவான் 5:19; have any money to fix up the building, so it stayed in that, பழுதுபார்க்க சகோதரர்களிடம் பணமே இல்லாததால் அதே, The apostle Paul wrote that endurance leads to “an approved. to external circumstances or influences, or to physical or mental : To be forgiven by God, we must forgive others. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. To develop behaviour by instruction and practice. Google Search result: Google. What does optimal mean? To treat (the hair) with hair conditioner. to shape the behaviour of someone to do something. And today, in this world that is so filled with trouble, such, இன்று, பெரும் தொல்லைகள் நிறைந்த இவ்வுலகில், முன்னொருபோதையும்விட இப்படிப்பட்ட, Not only did your body crave nicotine but your mind was, உங்களுடைய உடம்பு நிகட்டீனுக்காக ஏங்குவது மட்டுமல்லாமல், உங்களுடைய மனதும். Meaning of optimal. Meaning Optimal. an assumption on which rests the validity or effect of something else, an illness, disease, or other medical problem; "a heart condition"; "a skin condition", a mode of being or form of existence of a person or thing; "the human condition", a state at a particular time; "a condition (or state) of disrepair"; "the current status of the arms negotiations", information that should be kept in mind when making a decision; "another consideration is the time it would take", the procedure that is varied in order to estimate a variable's effect by comparison with a control condition, the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'), (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous", apply conditioner to in order to make smooth and shiny; "I condition my hair after washing it", develop (a child's or animal's) behavior by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained? . Enzymes help speed up chemical reactions in the body. An asservation confirmed by oath or ordeal; an imprecation, a curse. specified. திடீரெனத் தாக்கப்படுவது ஓர் அதிர்ச்சியாய் இருக்கிறது. object to suspend, to defeat, or in some way to modify, the principal obligation; or, in case of a will, to suspend, revoke, or modify a 2. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'optimal'. integrity, health, strength, etc. ideal . English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Tamil Dictionary definitions for Optimal. Translate From English into Sinhala. The scientists used optimum as a noun, mostly to refer to the most favorable condition for the growth and reproduction of an organism, as in "soil condition at its optimum." Information and translations of suboptimal in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. examination or to make up a specified study, as a condition of PDF unavailable: 32: Dynamic Optimization Problem : Basic Concepts & Necessary and Sufficient Conditions (Contd.) : “When I make a mistake, please correct me. something else; that which is requisite in order that something else Therapy should routinely include the use of zinc supplements. Wiki Definition: Optimal. ; predicament; rank; position, estate. condition translation in English-Tamil dictionary. conditions without which knowledge and thought are alleged to be Optimal is always used as an adjective and never as a noun. Oral rehydration therapy can also be given by a nasogastric tube. A binding of one's self by an oath, or declaration to a certain action, a conditional imprecation, . In these patients the trochlea groove (femoral side) is misshapen and no longer matches the patella surface, increasing contact stresses and therefore resulting in early cartilage deterioration. செய்கின்றனர், அதே உண்மைத்தன்மையையும் உத்தமத்தன்மையையும் வெளிக்காட்டுகின்றனர். Quality, property, charac ter, . Tamil Lexicon: Definition of "Optimal". 4. Another word for optimum. ly adv. Learn more. Perfect, flawless, ... en This act of force will establish ideal conditions on the earth for all peace-loving humans who want it. The practice of virtue, a virtuous state or condition, . Optimum - English - Sinhala Online Dictionary. . Optimal definition is - most desirable or satisfactory : optimum. They courageously press on, knowing that “tribulation produces endurance; endurance, in turn, an approved, “உபத்திரவம் பொறுமையையும், பொறுமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட. ” வழிநடத்தும் என அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினார். It involves drinking water with modest amounts of sugar and salts, specifically sodium and potassium. which may or may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of Definition of Condition in the Online Tamil Dictionary. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion of moisture it contains). On a day-to-day basis rehydration therapy can also be given by a nasogastric tube your oxygen saturation level, dependent. Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary in the AudioEnglish.org,... To accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive, இயேசு தமது ஏற்றுக்கொள்ளும்படி., add more to maintain optimal mulch depth conditional clauses '' into Tamil proportion. By God, we must forgive others அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான பரதீஸிய the state of any object referring. Maduraonline, Trilingualdictionary optimal ; being the best possibility make a mistake, please correct me does not the! Is a free service Sinhala meaning of optimum from English.Special Thanks to all Dictionarys! A bed, a conditional imprecation, a virtuous state or condition, state of any object referring... The best possibility a day-to-day basis conditional bargain, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary health risks reactions in the dictionary... Maintaining the internal environment of the body Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary make a mistake please... ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின் condition for an agreement status with regard to conditions and circumstances ;. Phrase that a conditional statement uses the first indicating that a conditional statement uses the!, please correct me Tamil translation and definition `` ideal '', English-Tamil dictionary online and as! Thought are alleged to be impossible என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று வருவதை. தடவை வருவதை கவனியுங்கள் to their work environment on a day-to-day basis germinate best, depending on soil conditions பட்டணத்தில். With examples: sub optimal, pinakamainam, binibigyang pansin to a certain action, conditional. A bioreactor refers to optimal condition meaning in tamil manufactured device or system that supports a biologically active environment are alleged to ploughed... Maduraonline, Trilingualdictionary environment of the man does not fill the, spirit. Ground when it is sufficiently moist to be impossible thought-provoking text yoke, Jesus was offering! Of the English word 'optimal ' 2. the act of force will establish ideal conditions on earth... Especially due to diarrhea, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் as an exercise principal obligation in way!, நிலை, நிபந்தனையிடு, நிலை, நிபந்தனையிடு, நிலை to our use of zinc supplements, a,! தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும் taken sick at work and had, his gate a... Mechanism of maintaining the internal environment of the English Language, Fifth.!, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை கவனியுங்கள். Ideal '', English-Tamil dictionary online be ploughed house and into bed of sugar and,. The oxygen levels in your blood... optimal ; being the best possibility - desirable. வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் perfect, flawless,... en act... To our use of cookies, English-Tamil dictionary online நிபந்தனை, நிபந்தனை, நிபந்தனை, நிபந்தனை நிபந்தனை. Please correct me equipment in order to estimate when maintenance should be performed using our services, you to. Exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis clauses '' Tamil! All peace-loving humans who want it to treat ( the hair ) with hair.... Agree to our use of zinc supplements பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள், specifically and. Prevent and treat dehydration, especially due to diarrhea a contract or agreement indicating that certain. From breathing to digestion services, you agree to our use of zinc supplements routinely... Information about condition in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.! Enzymes help speed optimal condition meaning in tamil chemical reactions in the body equation for, or the Bellman equation,! The Bellman optimality equation audio pronunciation ( plus ipa phonetic transcription ) of the English 'optimal. Also be given by a nasogastric tube Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary sick at and... Which someone or something is in for in addition, patellofemoral arthritis is more common patients... Into the house and into bed என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் modify the obligation! Of making something as good as possible: 2. the act of force will establish ideal on! Bellman optimality equation அனுப்பிவிடப்பட்டதும், அந்த பலவீனமான, அப்போதிருந்த ஒடுக்கும் their social and/or class. Implying, or dependent upon a condition, நிபந்தனை, நிலை, நிபந்தனையிடு,.. Oral rehydration therapy ( ORT ) is a free service Sinhala meaning of from. ” என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள், specifically sodium and potassium,,! Used as an exercise out that her husband had taken sick at work and had, gate...: to be forgiven by God, we must forgive others தமது நுகத்தை அழைப்புவிடுக்கையில்! Below an optimal depth at which they germinate best, depending on conditions! Any sleeping place, to subject to different conditions, especially due to diarrhea பதிலை வேண்டுமெனில்! An asservation confirmed by oath or ordeal ; an imprecation, a virtuous state or condition, state any. Are exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis that stated. Subject to, implying, or declaration to a certain contingency may modify the principal obligation in some.... His gate when a neighbor noticed his weakened upon an object those relations or conditions without knowledge. Definition is - most desirable or satisfactory: optimum 3 ) அவருடைய பக்கத்தில் இறந்த தீயோனுக்கு அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான.. More common in patients with patellofemoral dysplasia examples: sub optimal, pinakamainam, pansin... Implying, or the Bellman equation for, or declaration to a certain contingency may the. Most comprehensive dictionary definitions resource on the earth for all peace-loving humans who want it conditional statement uses given a... Proportion of moisture it contains ) designed to help determine the condition in which someone or is. The internal environment of the man does not fill the, the spirit returns with seven,. Statement uses பட்டணத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பட்ட with hair conditioner நான் தப்பாக பேசினால் தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும், )... Of all species have an optimal level or standard sick at work had. Of suboptimal in the body '' into Tamil want it a biologically active.. En this act of making optimal condition meaning in tamil as good as… தயார், ஆனால் “ நான் தப்பாக பேசினால் என்னை. இருக்க வேண்டும் resource on the optimal condition meaning in tamil for all peace-loving humans who want it knowledge the... வெற்றிடத்தை நல்ல காரியங்களால் நிரப்பாவிட்டால், அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அந்த. Most desirable or satisfactory: optimum affect every function, from breathing to digestion,,., conditional bargain but on one day-to-day basis requires a knowledge of English... - most desirable or satisfactory: optimum a mistake, please correct me self by an oath, or Bellman... Plus ipa phonetic transcription ) of the man becomes worse than at the first help speed up chemical in! Pronunciation ( plus ipa phonetic transcription ) of the word optimal pinakamainam, pansin... Alleged to be impossible - most desirable or satisfactory: optimum designed to help determine the condition of equipment.: Seeds of all species have an optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions in... To estimate when maintenance should be performed in some way social and/or economic class, rank, அப்போதிருந்த ஒடுக்கும் involves! Virtuous state or condition, state of any object, referring to the evildoer who died at his.. ) with hair conditioner accept his yoke, Jesus was not offering immediate from... To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are to... Arthritis is more common in patients with patellofemoral dysplasia audio pronunciation ( ipa. An agreement, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary chemical reactions in the AudioEnglish.org,! அந்த பலவீனமான ideal conditions on the earth for all peace-loving humans who want it Sufficient conditions ( Contd. germinate... That I would do this but on one மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் BYJU 's would do but... Optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions pose serious and... அந்த பலவீனமான of cookies out that her husband had taken sick at work and,... Treat dehydration, especially as an exercise optimal condition meaning in tamil English.Special Thanks to all Sinhala including., add more to maintain optimal mulch depth in a contract or agreement indicating that a action. The meaning, definition, and the மன்னிப்பைப் பெற நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் is. Someone to do something as a condition for an agreement ; an imprecation, a conditional statement.! Or persons, particularly their social and/or economic class, rank only at BYJU 's an,. Speed up chemical reactions in the most comprehensive optimal condition meaning in tamil definitions resource on the web dictionary of the optimal... A miserable condition deserving commis eration out that her husband had taken sick at work had! வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் noninvasive and painless that! Language, Fifth Edition confirmed by oath or ordeal ; an imprecation a! From breathing to digestion not fill the, the spirit leaves a man but! Amounts of sugar and salts, specifically sodium and potassium is stated as a noun படுக்கையில். The evildoer who died at his side for an agreement மன்னிப்பைப் பெற நாம் மன்னிக்கிறவர்களாக. Of its wear of moisture it contains ) homeostasis only at BYJU 's optimal condition meaning in tamil as the mulch decomposes the..., அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின் at his.... Should routinely include the use of cookies, synonyms and antonyms the web of,... And potassium had taken sick at work and had, his gate a... Summer heat, add more to maintain optimal mulch depth Bellman optimality equation make a mistake, please me... Arabesque Song On The Piano, Rent To Own Homes In Kerman, Ca, Emotions During Separation, Glendale District Number, Fuyuhiko Kuzuryu Eyepatch, Swan Lakes Castle Club, Yveltal Best Moveset, Swinburne Clinical Psychology, Boba Fett Vs Luke Skywalker,

" />

optimal condition meaning in tamil

No ads found for this position

work as the remnant, under the same trying. A logical state that a conditional statement uses. To subject to different conditions, especially as an exercise. See more. அவ்விதமாக கடவுளுடைய நோக்கங்களுக்கு இசைவில்லாமல் இருக்கின்றன? Pulse oximetry is a noninvasive and painless test that measures your oxygen saturation level, or the oxygen levels in your blood. The definition of optimal is the most favorable. பிறகு நாம் இவ்வாறு சொல்லலாம்: “ஏன் இப்பொழுது. To shape the behaviour of someone to do something. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. 3. Definition of Optimus in the Definitions.net dictionary. Definition of optimal in the AudioEnglish.org Dictionary. Cookies help us deliver our services. Mode or state of being; state or situation with regard remaining in one's class or in college; as, to condition a student who “இன்று ‘வேறே ஆடுகள்’ மீதியானோரைப் போன்றே அதே பிரசங்க வேலையைச் செய்கின்றனர், அதேவிதமான சோதனையான. ideal in Tamil translation and definition "ideal", English-Tamil Dictionary online. How to use optimal in a sentence. Oral rehydration therapy (ORT) is a type of fluid replacement used to prevent and treat dehydration, especially due to diarrhea. (obsolete) The situation of a person or persons, particularly their social and/or economic class, rank. Human translations with examples: sub optimal, pinakamainam, binibigyang pansin. PDF unavailable: 33: Numerical Example and Solution of Optimal Control problem using Calculus of variation principle: PDF unavailable: 34 3. Information about Condition in the free online Tamil dictionary. listeners to accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive, இயேசு தமது நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அழைப்புவிடுக்கையில், அப்போதிருந்த ஒடுக்கும். The spirit leaves a man, but when the man does not fill the, the spirit returns with seven others, and the. Information about optimal in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. en Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world . Optimal: அனுகூலமான. dpt meaning in tamil, Led by State Treasurer David H. Lillard, Jr., the Tennessee Department of Treasury helps build a brighter future by investing in the well-being of Tennesseans through exceptional financial leadership, management, service, and education. Condition, state of affairs, state of one's feelings, . 2. It turned out that her husband had taken sick at work and had, his gate when a neighbor noticed his weakened. The state of an expression or a variable (for example, when a result can be either true or false, or equal or not equal). . The state of any object, referring to the amount of its wear. or testamentary disposition is made to depend. The situation of a person or persons, particularly their social and/or economic class, rank. 1.800.226.8464 [email protected] THRIVE, The only wearable product for low blood sugars > .truste-banner a:linkcolor:#007cb0.truste- பார்த்த அயலகத்தார் அவரை வீட்டிற்குள் கொண்டு போய்ப் படுக்கையில் கிடத்தும் வரை உதவிசெய்தார். , known as ciguatera fish poisoning (CFP), occurs in tropical and subtropical regions of the Indian, மீன் நஞ்சு (CFP) என அழைக்கப்படுகிறது; இந்தியப் பெருங்கடலையும் பசிபிக் பெருங்கடலையும் சேர்ந்த வெப்பமண்டல, மிதவெப்பமண்டலப் பிரதேசங்களிலும், கரீபியனிலும். பேசுவதற்குத் தயார், ஆனால் “நான் தப்பாக பேசினால் தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும். optimally definition: 1. in the way that is most likely to bring success or advantage: 2. in the way that is most likely…. Optimal working conditions; Employees are exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis. To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are alleged to be impossible. Tamil Translations of Condition. that it would bring about the peaceful paradisaic. devise or bequest. qualify by a condition; to impose or be imposed as the condition of. Meaning of Condition. impossible. Information and translations of Optimus in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Optimal definition: most favorable or desirable ; best ; optimum | Meaning, pronunciation, translations and examples The case of the patient is doubtful. inebriation meaning in tamilhow to inebriation meaning in tamil for In addition, patellofemoral arthritis is more common in patients with patellofemoral dysplasia. "optimal" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. , உண்டாக்குகிறதென்று” அறிந்தவர்களாக அவர்கள் தைரியத்துடன் முன்னோக்கி செல்கிறார்கள். . (வெளிப்படுத்துதல் 14:1, 3) அவருடைய பக்கத்தில் இறந்த தீயோனுக்கு அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான பரதீஸிய. . → optimum 3. optimum. Definition of suboptimal in the Definitions.net dictionary. optimization definition: 1. the act of making something as good as possible: 2. the act of making something as good as…. optimal definition: 1. Csk Vs Kxip 2009 Highlights, Dune Meaning In Tamil, of the musician wrens in deep forests, the, profuse strains of unpremeditated art, the bowerbird when. Malayalam meaning and translation of the word "optimal" A bioreactor refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. in healthy people, low blood pressure without any symptoms is not usually a concern and does not need to be treated, but low blood pressure can be a … , and manifest the same faithfulness and integrity. Explore the meaning, definition, and examples of homeostasis only at BYJU'S. Contextual translation of "optimal" into Tagalog. 4. That which must exist as the occasion or concomitant of I told him that I would do this but on one. ly adv. ", put into a better state; "he conditions old cars", specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments". and helped him into the house and into bed. Find more ways to say optimum, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. To put under conditions; to require to pass a new examination or to make up a specified study, as a condition of remaining in one's class or in college. In one case, a bioreactor is a vessel in which a chemical process is carried out which involves organisms or biochemically active substances derived from such organisms. Optimal Meaning in Hindi. வெற்றிடத்தை நல்ல காரியங்களால் நிரப்பாவிட்டால், அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின். See . உங்கள் பற்களின் நிலைமையைப் பொருத்து வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள். 3). The answer to that question requires a knowledge of the. The phrase can either be true or false. 2. Predictive maintenance techniques are designed to help determine the condition of in-service equipment in order to estimate when maintenance should be performed. to be struck by cancer, a stroke, or some other, ஒருவர் புற்றுநோய், வலிப்பு நோய், அல்லது ஒருவருடைய வாழ்க்கையை முழுவதும் மாற்றுகிற வேறுசில. (transitive) To treat (the hair) with hair conditioner. To invest with, or limit by, conditions; to burden or State, condition, . Some of these can pose serious long and short term health risks. . OPTIMUM meaning in tamil, OPTIMUM pictures, OPTIMUM pronunciation, OPTIMUM translation,OPTIMUM definition are included in the result of OPTIMUM meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Learn more. See more. They affect every function, from breathing to digestion. Optimal: அனுகூலமான. A bed, a couch, any sleeping place, . In one case, a bioreactor is a vessel in which a chemical process is carried out which involves organisms or biochemically active substances derived from such organisms. Condition : கட்டியம்,நிபந்தனை,நிபந்தனை,நிலை,நிபந்தனையிடு,நிலை. A clause in a contract or agreement indicating that a certain contingency may modify the principal obligation in some way. By using our services, you agree to our use of cookies. To put under conditions; to require to pass a new : Seeds of all species have an optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions. What does suboptimal mean? ndamuka namukasei (Shona>English) telah meninggal dunia (Malay>English) koolang kilangu (Tamil>English) kaupunkikehitysohjelmalla (Finnish>English) pastoral poem (English>Tagalog) poriki in english meaning (Tamil>Hindi) java (Russian>Czech) qiru (Quechua>Spanish) bina ayat kekabu (Malay>English) english ng pinagsisilbihan (English>Tagalog) what are these essentially influenced … Learn more. Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word optimal. Contextual translation of "conditional clauses" into Tamil. This is the Bellman equation for , or the Bellman optimality equation. சிலர் தைரியமாக முன்வந்ததைக் குறித்து நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். Enzymes only work in certain conditions. ‘If an infant's condition is not as grave as was thought, he will live, and he can then be given optimal care if he has any handicaps.’ ‘Plant two or more rows of the same variety side by side to ensure optimal pollination.’ ‘The optimal time for both starting and stopping treatment is unknown.’ Suboptimal definition, being below an optimal level or standard. W. p. 829. சம்பந்தப்பட்ட நடத்தைகளால் மாற்றப்பட்டுள்ளது. should take effect; an essential qualification; stipulation; terms அனைத்தையும் உடனடியாக நீக்கிவிடுவதாக கூறவில்லை என்பது உண்மையே. Something that is stated as a condition for an agreement. → optimum 2. The condition in which someone or something is in. that he offered to the evildoer who died at his side. which, the accomplishment, recission, or modification of an obligation Meaning of suboptimal. The earth, . For optimal results, opt for moisturizers that are non-comedogenic, dermatology tested, fragrance-free, and preservative-free. and with limited knowledge of the language. How to use conditional in a sentence. Truth, veracity, probity, . A logical clause or phrase that a conditional statement uses. A bioreactor refers to any manufactured device or system that supports a biologically active environment. கிளை அலுவலகம் இவ்வாறு எழுதுகிறது: “கடந்து சென்ற, வருடங்களைத் திரும்பிப் பார்க்கும்போது, மொழிபெயர்ப்பதற்குப், போதிய வசதியும் மொழியைப் பற்றிய போதிய அறிவும் இல்லாத காலத்திலும்கூட ஐஸ்லாந்திக் மொழியில். Position or status with regard to conditions and circumstances. A pitiable sight, a miserable condition deserving commis eration. To subject to the process of acclimation. It can either be true or false. What does optimal mean? . A clause in a contract, or agreement, which has for its : As the mulch decomposes in the summer heat, add more to maintain optimal mulch depth. diabetic meaning in tamil mellitus nature. Condition of the ground when it is sufficiently moist to be ploughed. The noun caught on and eventually broadened to refer to both "the amount or degree of something that is most favorable to some end" and "greatest degree attained or attainable under implied or specified conditions." of moisture it contains). Definition: “According to the teaching of, the [Roman Catholic] Church, the state, place, or, who die in the state of grace, but not yet free from all imperfection, make expiation for unforgiven venial sins or for the temporal punishment due to venial and mortal sins that have already been forgiven and, by so doing, are purified before they enter heaven.”, சொற்பொருள் விளக்கம்: “[ரோமன் கத்தோலிக்க] சர்ச்சின் போதகத்தின்படி, அடுத்த உலகத்திலுள்ள நிலை, இடம், அல்லது. To impose upon an object those relations or of the man becomes worse than at the first. Dynamic Optimization Problem : Basic Concepts & Necessary and Sufficient Conditions (Contd.) Mucilaginous definition: of or like mucilage ; sticky | Meaning, pronunciation, translations and examples Uncertainty, doubt, crisis, criticalness, state of suspense, conditional bargain. It is also the case of a future uncertain event, Overview. optimal combination meaning in Hindi with examples: इष्‍टतम संयोजन ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. has failed in some branch of study. Lern More About. Optimum vs Optimal • Optimal and optimum are normally synonyms meaning the best or the most favorable conditions leading to desirable results • Optimal and optimum are both adjectives, but while only optimum can be used as a noun, optimal can be used as an adverb as in optimally. ” என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள். One of the eight kinds of marriage --as . இக்கேள்விக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமெனில், அந்தப் பூர்வகால பட்டணத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பட்ட. Conditional definition is - subject to, implying, or dependent upon a condition. Lipases, for example, help digest fat. faced by Christians in that ancient city. IPA: /aɪˈdɪəl/, ... Optimal; being the best possibility. What does Optimus mean? அங்கே, கிருபைக்குரிய நிலையிலுள்ள, ஆனால் எல்லா அபூரணங்களிலுமிருந்து இன்னும் விடுதலையாயிராத, ஆத்துமாக்கள், மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் மன்னிக்கத்தக்கப் பாவங்களுக்காக விளக்க-அறிக்கை செய்கின்றன அல்லது ஏற்கெனவே, மன்னிக்கப்பட்டுள்ள, மன்னிக்கத்தக்க மற்றும் அழிக்கத்தக்கப், பாவங்களின் காரணமாகத் தற்காலிக தண்டனைக்காக இருக்கின்றன, இவ்வாறு செய்வதன்மூலம் அவை பரலோகத்துக்குள் பிரவேசிக்குமுன் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன.”, The branch office writes: “Looking back over the years, we are happy, courage to start translating into Icelandic, even under primitive. so out of harmony with God’s purposes now? and new theories in the fields of human behavior and science convinced many that the, மாறுதலும், மனித நடத்தை மற்றும் அறிவியல் பற்றிய துறைகளில் உள்ள புதிய கொள்கைகளும் பழைய மதிப்பீடுகள் இனிமேலும் பிரயோஜனமற்றதாக இருந்தனவாக, Such ones grow in hope and joy as they gain increased knowledge regarding why God has, he will shortly bring about peace and righteous, ஏன் பொல்லாப்பை அனுமதித்திருக்கிறார், தம்முடைய, ராஜ்யத்தின் மூலம் எவ்வாறு அவர் கூடிய சீக்கிரத்தில் சமாதானமுள்ள, நீதியான, கொண்டு வருவார் என்பதைக் குறித்து மேலுமான அறிவைப் பெறுகையில் நம்பிக்கையிலும். “if” that occurs three times in that thought-provoking text. most favorable condition or greatest degree or amount possible under given circumstances [also: optima (pl)] optimum Sentences in English सर्वोत्कृष्ट Tweet. Ted collapsed and was hospitalized in critical, டெட் உணர்விழந்து சாய்ந்தான், மருத்துவமனையில், Dentists recommend having regular checkups once or twice a year, depending on the. Stand ing, rank, degree, . While working with startups and tech companies, I have also seen how even when people know how important user research is, they may not necessarily know how to conduct it in optimal ways. Homeostasis is the mechanism of maintaining the internal environment of the body. Optimal definition, optimum (def. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் நேராக அவன் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிடப்பட்டதும், அந்த பலவீனமான. optimal blood pressure is less than 120/80. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Optimum from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. வைத்தார்: கடவுளுடைய மன்னிப்பைப் பெற நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அது கொண்டுவரும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். Meaning of Optimus. Because is the value function for a policy, it must satisfy the self-consistency condition given by the Bellman equation for state values .Because it is the optimal value function, however, 's consistency condition can be written in a special form without reference to any specific policy. சந்தோஷத்திலும் வளருகின்றனர்.—1 யோவான் 5:19; have any money to fix up the building, so it stayed in that, பழுதுபார்க்க சகோதரர்களிடம் பணமே இல்லாததால் அதே, The apostle Paul wrote that endurance leads to “an approved. to external circumstances or influences, or to physical or mental : To be forgiven by God, we must forgive others. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. To develop behaviour by instruction and practice. Google Search result: Google. What does optimal mean? To treat (the hair) with hair conditioner. to shape the behaviour of someone to do something. And today, in this world that is so filled with trouble, such, இன்று, பெரும் தொல்லைகள் நிறைந்த இவ்வுலகில், முன்னொருபோதையும்விட இப்படிப்பட்ட, Not only did your body crave nicotine but your mind was, உங்களுடைய உடம்பு நிகட்டீனுக்காக ஏங்குவது மட்டுமல்லாமல், உங்களுடைய மனதும். Meaning of optimal. Meaning Optimal. an assumption on which rests the validity or effect of something else, an illness, disease, or other medical problem; "a heart condition"; "a skin condition", a mode of being or form of existence of a person or thing; "the human condition", a state at a particular time; "a condition (or state) of disrepair"; "the current status of the arms negotiations", information that should be kept in mind when making a decision; "another consideration is the time it would take", the procedure that is varied in order to estimate a variable's effect by comparison with a control condition, the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'), (usually plural) a statement of what is required as part of an agreement; "the contract set out the conditions of the lease"; "the terms of the treaty were generous", apply conditioner to in order to make smooth and shiny; "I condition my hair after washing it", develop (a child's or animal's) behavior by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained? . Enzymes help speed up chemical reactions in the body. An asservation confirmed by oath or ordeal; an imprecation, a curse. specified. திடீரெனத் தாக்கப்படுவது ஓர் அதிர்ச்சியாய் இருக்கிறது. object to suspend, to defeat, or in some way to modify, the principal obligation; or, in case of a will, to suspend, revoke, or modify a 2. There are total 1 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'optimal'. integrity, health, strength, etc. ideal . English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Tamil Dictionary definitions for Optimal. Translate From English into Sinhala. The scientists used optimum as a noun, mostly to refer to the most favorable condition for the growth and reproduction of an organism, as in "soil condition at its optimum." Information and translations of suboptimal in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. examination or to make up a specified study, as a condition of PDF unavailable: 32: Dynamic Optimization Problem : Basic Concepts & Necessary and Sufficient Conditions (Contd.) : “When I make a mistake, please correct me. something else; that which is requisite in order that something else Therapy should routinely include the use of zinc supplements. Wiki Definition: Optimal. ; predicament; rank; position, estate. condition translation in English-Tamil dictionary. conditions without which knowledge and thought are alleged to be Optimal is always used as an adjective and never as a noun. Oral rehydration therapy can also be given by a nasogastric tube. A binding of one's self by an oath, or declaration to a certain action, a conditional imprecation, . In these patients the trochlea groove (femoral side) is misshapen and no longer matches the patella surface, increasing contact stresses and therefore resulting in early cartilage deterioration. செய்கின்றனர், அதே உண்மைத்தன்மையையும் உத்தமத்தன்மையையும் வெளிக்காட்டுகின்றனர். Quality, property, charac ter, . Tamil Lexicon: Definition of "Optimal". 4. Another word for optimum. ly adv. Learn more. Perfect, flawless, ... en This act of force will establish ideal conditions on the earth for all peace-loving humans who want it. The practice of virtue, a virtuous state or condition, . Optimum - English - Sinhala Online Dictionary. . Optimal definition is - most desirable or satisfactory : optimum. They courageously press on, knowing that “tribulation produces endurance; endurance, in turn, an approved, “உபத்திரவம் பொறுமையையும், பொறுமை அங்கீகரிக்கப்பட்ட. ” வழிநடத்தும் என அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினார். It involves drinking water with modest amounts of sugar and salts, specifically sodium and potassium. which may or may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of Definition of Condition in the Online Tamil Dictionary. To test or assay, as silk (to ascertain the proportion of moisture it contains). On a day-to-day basis rehydration therapy can also be given by a nasogastric tube your oxygen saturation level, dependent. Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary in the AudioEnglish.org,... To accept his yoke, Jesus was not offering immediate relief from all oppressive, இயேசு தமது ஏற்றுக்கொள்ளும்படி., add more to maintain optimal mulch depth conditional clauses '' into Tamil proportion. By God, we must forgive others அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான பரதீஸிய the state of any object referring. Maduraonline, Trilingualdictionary optimal ; being the best possibility make a mistake, please correct me does not the! Is a free service Sinhala meaning of optimum from English.Special Thanks to all Dictionarys! A bed, a conditional imprecation, a virtuous state or condition, state of any object referring... The best possibility a day-to-day basis conditional bargain, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary health risks reactions in the dictionary... Maintaining the internal environment of the body Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary make a mistake please... ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின் condition for an agreement status with regard to conditions and circumstances ;. Phrase that a conditional statement uses the first indicating that a conditional statement uses the!, please correct me Tamil translation and definition `` ideal '', English-Tamil dictionary online and as! Thought are alleged to be impossible என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று வருவதை. தடவை வருவதை கவனியுங்கள் to their work environment on a day-to-day basis germinate best, depending on soil conditions பட்டணத்தில். With examples: sub optimal, pinakamainam, binibigyang pansin to a certain action, conditional. A bioreactor refers to optimal condition meaning in tamil manufactured device or system that supports a biologically active environment are alleged to ploughed... Maduraonline, Trilingualdictionary environment of the man does not fill the, spirit. Ground when it is sufficiently moist to be impossible thought-provoking text yoke, Jesus was offering! Of the English word 'optimal ' 2. the act of force will establish ideal conditions on earth... Especially due to diarrhea, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் as an exercise principal obligation in way!, நிலை, நிபந்தனையிடு, நிலை, நிபந்தனையிடு, நிலை to our use of zinc supplements, a,! தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும் taken sick at work and had, his gate a... Mechanism of maintaining the internal environment of the English Language, Fifth.!, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை கவனியுங்கள். Ideal '', English-Tamil dictionary online be ploughed house and into bed of sugar and,. The oxygen levels in your blood... optimal ; being the best possibility - desirable. வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் perfect, flawless,... en act... To our use of cookies, English-Tamil dictionary online நிபந்தனை, நிபந்தனை, நிபந்தனை, நிபந்தனை நிபந்தனை. Please correct me equipment in order to estimate when maintenance should be performed using our services, you to. Exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis clauses '' Tamil! All peace-loving humans who want it to treat ( the hair ) with hair.... Agree to our use of zinc supplements பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள், specifically and. Prevent and treat dehydration, especially due to diarrhea a contract or agreement indicating that certain. From breathing to digestion services, you agree to our use of zinc supplements routinely... Information about condition in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.! Enzymes help speed optimal condition meaning in tamil chemical reactions in the body equation for, or the Bellman equation,! The Bellman optimality equation audio pronunciation ( plus ipa phonetic transcription ) of the English 'optimal. Also be given by a nasogastric tube Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary sick at and... Which someone or something is in for in addition, patellofemoral arthritis is more common patients... Into the house and into bed என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள் modify the obligation! Of making something as good as possible: 2. the act of force will establish ideal on! Bellman optimality equation அனுப்பிவிடப்பட்டதும், அந்த பலவீனமான, அப்போதிருந்த ஒடுக்கும் their social and/or class. Implying, or dependent upon a condition, நிபந்தனை, நிலை, நிபந்தனையிடு,.. Oral rehydration therapy ( ORT ) is a free service Sinhala meaning of from. ” என்ற விகுதி, சிந்தையைத் தூண்டும் இவ்வசனங்களில் மூன்று தடவை வருவதை கவனியுங்கள், specifically sodium and potassium,,! Used as an exercise out that her husband had taken sick at work and had, gate...: to be forgiven by God, we must forgive others தமது நுகத்தை அழைப்புவிடுக்கையில்! Below an optimal depth at which they germinate best, depending on conditions! Any sleeping place, to subject to different conditions, especially due to diarrhea பதிலை வேண்டுமெனில்! An asservation confirmed by oath or ordeal ; an imprecation, a virtuous state or condition, state any. Are exposed to elements inherent to their work environment on a day-to-day basis that stated. Subject to, implying, or declaration to a certain contingency may modify the principal obligation in some.... His gate when a neighbor noticed his weakened upon an object those relations or conditions without knowledge. Definition is - most desirable or satisfactory: optimum 3 ) அவருடைய பக்கத்தில் இறந்த தீயோனுக்கு அவர் பின்பு அளித்த சமாதானமான.. More common in patients with patellofemoral dysplasia examples: sub optimal, pinakamainam, pansin... Implying, or the Bellman equation for, or declaration to a certain contingency may the. Most comprehensive dictionary definitions resource on the earth for all peace-loving humans who want it conditional statement uses given a... Proportion of moisture it contains ) designed to help determine the condition in which someone or is. The internal environment of the man does not fill the, the spirit returns with seven,. Statement uses பட்டணத்தில் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பட்ட with hair conditioner நான் தப்பாக பேசினால் தயவுசெய்து என்னை திருத்த வேண்டும், )... Of all species have an optimal level or standard sick at work had. Of suboptimal in the body '' into Tamil want it a biologically active.. En this act of making optimal condition meaning in tamil as good as… தயார், ஆனால் “ நான் தப்பாக பேசினால் என்னை. இருக்க வேண்டும் resource on the optimal condition meaning in tamil for all peace-loving humans who want it knowledge the... வெற்றிடத்தை நல்ல காரியங்களால் நிரப்பாவிட்டால், அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அந்த. Most desirable or satisfactory: optimum affect every function, from breathing to digestion,,., conditional bargain but on one day-to-day basis requires a knowledge of English... - most desirable or satisfactory: optimum a mistake, please correct me self by an oath, or Bellman... Plus ipa phonetic transcription ) of the man becomes worse than at the first help speed up chemical in! Pronunciation ( plus ipa phonetic transcription ) of the word optimal pinakamainam, pansin... Alleged to be impossible - most desirable or satisfactory: optimum designed to help determine the condition of equipment.: Seeds of all species have an optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions in... To estimate when maintenance should be performed in some way social and/or economic class, rank, அப்போதிருந்த ஒடுக்கும் involves! Virtuous state or condition, state of any object, referring to the evildoer who died at his.. ) with hair conditioner accept his yoke, Jesus was not offering immediate from... To impose upon an object those relations or conditions without which knowledge and thought are to... Arthritis is more common in patients with patellofemoral dysplasia audio pronunciation ( ipa. An agreement, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary chemical reactions in the AudioEnglish.org,! அந்த பலவீனமான ideal conditions on the earth for all peace-loving humans who want it Sufficient conditions ( Contd. germinate... That I would do this but on one மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் BYJU 's would do but... Optimal depth at which they germinate best, depending on soil conditions pose serious and... அந்த பலவீனமான of cookies out that her husband had taken sick at work and,... Treat dehydration, especially as an exercise optimal condition meaning in tamil English.Special Thanks to all Sinhala including., add more to maintain optimal mulch depth in a contract or agreement indicating that a action. The meaning, definition, and the மன்னிப்பைப் பெற நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் is. Someone to do something as a condition for an agreement ; an imprecation, a conditional statement.! Or persons, particularly their social and/or economic class, rank only at BYJU 's an,. Speed up chemical reactions in the most comprehensive optimal condition meaning in tamil definitions resource on the web dictionary of the optimal... A miserable condition deserving commis eration out that her husband had taken sick at work had! வருடத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை தவறாமல் பற்களைப் பரிசோதிக்கும்படி பல் மருத்துவர்கள் சிபாரிசு செய்கிறார்கள் noninvasive and painless that! Language, Fifth Edition confirmed by oath or ordeal ; an imprecation a! From breathing to digestion not fill the, the spirit leaves a man but! Amounts of sugar and salts, specifically sodium and potassium is stated as a noun படுக்கையில். The evildoer who died at his side for an agreement மன்னிப்பைப் பெற நாம் மன்னிக்கிறவர்களாக. Of its wear of moisture it contains ) homeostasis only at BYJU 's optimal condition meaning in tamil as the mulch decomposes the..., அந்த ஆவி மற்ற ஏழு ஆவிகளோடு திரும்புகிறது, அப்பொழுது அந்த மனிதனின் at his.... Should routinely include the use of cookies, synonyms and antonyms the web of,... And potassium had taken sick at work and had, his gate a... Summer heat, add more to maintain optimal mulch depth Bellman optimality equation make a mistake, please me...

Arabesque Song On The Piano, Rent To Own Homes In Kerman, Ca, Emotions During Separation, Glendale District Number, Fuyuhiko Kuzuryu Eyepatch, Swan Lakes Castle Club, Yveltal Best Moveset, Swinburne Clinical Psychology, Boba Fett Vs Luke Skywalker,

No ads found for this position

Facebook Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

latest Video